Skip to content
Portrett av Ragnar Holtan

Bidrar til sikrere veinett 

Kontrakter på drift og vedlikehold av elektriske anlegg langs Norges veier estimeres til omtrent 5 milliarder årlig. For å sikre at midlene benyttes hensiktsmessig, er det utviklet en ny norm der det også stilles krav til personsertifisering.

Rejlers-selskapet Omega Holtan har bidratt i arbeidet med å utarbeide en elektroteknisk delnorm kalt NEK405-3-2, som tar for seg elkontroll av vegtrafikksystemer. Det er Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) som har ansvaret for standardiseringsarbeidet innen el- og ekom.

Omega Holtan er tett på dette arbeidet, forteller divisjonssjef Ragnar Holtan:  

  • Vi er en aktiv part i utarbeidelsen av standarder, gjennom å sitte i flere av komiteene. Standarder på dette feltet er helt avgjørende for at både vedlikehold, drift og nye anlegg skal være av den kvaliteten som er nødvendig for at de elektriske anleggene langs veinettet er trygge i bruk. Vi er svært bevisst vårt ansvar for å bidra på dette feltet. 

Personellsertifisering gir kunnskap, kvalitet og trygghet.

I den nye normen er det, i tillegg til tekniske krav, også satt krav til personsertifisering.

Gjennom sertifiseringsordningen får man bekreftet at fagpersonen har den kompetansen og de ferdighetene som kreves for å utføre jobben, og at denne kompetansen vedlikeholdes.

Det er uavhengige sertifiseringsorganer som vurderer den enkeltes kompetanse opp mot kravene i standarden. DNV er et av disse sertifiseringsorganene.

Kristin Morisbak er leder for Personsertifisering i DNV Business Assurance Norway. Hun forteller at kravene som nå settes gjennom den nye normen vil bidra til å sikre kompetente fagpersoner innen dette feltet:

Kristin Morisbak er leder for Personsertifisering i DNV Business Assurance Norway

Kristin Morisbak er leder for Personsertifisering i DNV Business Assurance Norway

  • For å bli sertifisert må kandidaten ha rett formalutdanning, som fagbrev, og de må bestå en eksamen. I tillegg må de ha erfaring, et krav som innfris etter et visst antall timer i jobben. Hvert år må den enkelte sertifiserte dokumentere vedlikehold av sin kompetanse i tillegg til at vi som sertifiseringsorgan utfører årlige stikkprøvekontroller av utførte oppdrag.

 Sertifisering er et kvalitetsbevis, og bidrar til økt troverdighet for kunder og interessenter. Sertifiseringen må fornyes gjennom eksamen hvert 5. år.  

  • Ved en sertifiseringsordning vet kunder av våre sertifiserte kontrollører at deres kompetanse til enhver tid er i henhold til kravene i standarden. Dette skaper trygghet og gjør arbeidet innen fagfeltet bedre, sier Morisbak.

Kvalitet i alle ledd

Holtan forteller at selskapet og sektoren har vært pådriver for å få på plass sertifiseringskravet, og at de de ser frem til dette er standarden i alle kontrakter. Da normen er såpass ny, er det per i dag ofte satt inn et krav om at tilbudt personell skal være sertifisert i løpet av året.

Per i dag er det elleve 405-sertifiserte inspektører i Omega Holtan, og tre nyansatte som er under sertifisering

  • Allerede fra første dag som ansatt hos oss, er vi bevisst at disse personene skal bli sertifiserte elkontrollører. Vi sender våre ansatte gjennom denne sertifiseringen fortløpende. Det vil gi alle parter, både eiere, entreprenører og kontrollører, en trygghet i at kravene etterleves helt fra start, avslutter Holtan.