Høring: Utkast til ny NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den norske speilkomiteen NK 64. Denne komiteen har i underkant av 40 medlemmer fra akademia, myndighetene, forvaltningen, interesseorganisasjoner, bygg- og infrastruktureiere, leverandørindustrien og bransjeaktører. For å fange opp endringer i de internasjonale standardene samt behovet for enkelte justeringer, har normsamlingen hatt fast revisjonssyklus. Alle revisjonene er foretatt i samråd med regelverksforvalter som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere versjoner ble publisert i 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. Versjonen som nå er under utarbeidelse vil etter planen tre i kraft 1. juli 2018.

 

Hva er på høring?

Normsamlingen er basert på internasjonale standarder med opprinnelse fra IEC og CENELEC. Delnormene i del 8 er imidlertid utviklet og blir forvaltet av NK 64 som nasjonale standarder. De er etter komiteens vurdering et nødvendig supplement til de internasjonale standardene der disse er mangelfulle eller fraværende på de aktuelle områdene. Styret i NEK fastsetter slike nasjonale standarder i tråd med gitte retningslinjer. Denne høringsprosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene. De internasjonale standardene har allerede gjennomgått en internasjonal og nasjonal høring. Nasjonalt skjer dette ved behandling, bearbeidelse og innspill fra NK 64. Videre publiserer IEC alle forslag til nye standarder på nettsiden www.iec.ch/comment/, hvor det er åpent for kommentarer fra brukerne og andre interesserte. I NEKs meddelelser inngår oversikt over utkast til standarder fra CENELEC. Utkastene sendes på forespørsel til interessenter som ikke er medlem i komiteen, og eventuelle kommentarer videreformidles. De nevnte dokumentene inngår dermed ikke i denne offentlige høringen.

Norsk elektroteknisk komite (NEK) inviterer dermed høringsinstansene til å komme med synspunkter på forslag til revidert del 8 i ovennevnte normsamling.

 

Høringsbrevet er vedlagt denne sending. For øvrige høringsdokumenter, herunder et høringsnotat som beskriver foreslåtte endringer, henvises det til følgende nettadresse (høringssiden): www.nek.no/aktuelt/horinger/. Velg fane for NEK 400. Her finner man også kommentarskjema det henstilles om at høringsinstansene benytter ved innlevering av høring.

 

Innlevering av høring og høringsfrist

Høringsinstansene henstilles om å laste opp kommentarskjema og eventuelle andre dokumenter via skjema på høringssiden. Det sendes en kvittering på innsendelsen.

Høringsbrev NEK 400-2018

Høringsfrist er satt til 1. desember 2017