Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften

Omega Holtan bistår Maskinleverandør for å sikre at leveransen oppfyller kravene satt i Forskrift om maskiner (maskinforskriften).
Vi kan bistå i deler av prosessen, eller stå som Maskinleverandør og ta totalansvar for å utstede samsvarserklæring iht vedlegg IIA eller IIB.

Med en maskin menes:
– en enhet som er utstyrt med, eller beregnet til å utstyres med, et drivsystem som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter hvor   minst en del er bevegelig, og som er sammensatt for et bestemt bruk
– en samling av maskiner som er satt opp og styrt slik at de virker som en enhet, for å oppnå et bestemt resultat

Sentralt i maskinforskriften står Maskinleverandøren
Maskinleverandøren skal utstede en CE samsvarserklæring (CE declaration of conformity) og deretter montere et CE skilt på maskinen (CE merke) etter bestemt prosedyre gitt i direktiv/forskrift
Maskinleverandøren tar således det fulle og hele ansvar for at maskinen er utført ihht. til de direktiver og harmoniserte normer som det er erklært samsvar med, og at maskinen oppfyller alle sikkerhetskrav i maskindirektivet
Dette gjelder også det elektriske anlegget på maskinen inkludert all intern kabling. Grensesnittet er tilkoplingsklemmene på strømforsyningen til maskinen

Det påhviler maskinleverandøren et stort ansvar for å sikre at han tar hånd om alle farlige områder allerede i konstruksjonsfasen og at maskinen blir montert sammen på en sikker måte

§ 8.Omsetning og levering av maskiner
Før en maskin settes i omsetning skal produsenten eller dennes representant sikre:
a) at maskinen oppfyller de relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet i vedlegg I
b) at teknisk dokumentasjon jf. vedlegg VII, del A, er tilgjengelig
c) at nødvendig brukerinformasjon, herunder bruksanvisning, gjøres tilgjengelig
d) gjennomføring av relevante prosedyrer for samsvarsvurdering, jf. § 10
e) utarbeidelse av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt, del A, og sørge for at erklæringen følger maskinen
f) påføring av CE-merket i samsvar med § 13, jf. vedlegg III, og støymerking i samsvar med vedlegg XIII.

§ 9.Omsetning og levering av delvis ferdigstilte maskiner
Før en delvis ferdigstilt maskin settes i omsetning, skal produsenten eller dennes representant sikre at:
a) relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet, jf. vedlegg VII, del B,
b) monteringsveiledning er utarbeidet, jf. vedlegg VI,
c) erklæring for innbygging av delvis ferdigstilt maskin (sammenstillingserklæring) er utarbeidet, jf. vedlegg II, første avsnitt, del B.